EU standard för Invändiga Solskydd: Barnsäker Installation

Sedan 2014 har EU infört standarder för invändiga solskydd för att skydda barn från potentiella skador. Dessa regler specificerar hur solskydd ska installeras och vilka säkerhetsanordningar som bör användas.
Barnsäkerhet mamma fixar tröjan på ett barn som håller i persinner
Barnsäkerhet mamma fixar tröjan på ett barn som håller i persinner

Bakgrund till EU:s Solskydds standard

Sedan 2014 finns det en EU-standard som reglerar hur invändiga solskydd ska installeras för att förhindra att barn skadas. Denna standard infördes som en reaktion på olyckor där barn skadats av solskyddens linor och kedjor. EU:s beslut att införa dessa standarder visar hur viktigt det är att säkerställa barns säkerhet i hemmiljö.

De Tre Viktiga Standarderna för Invändiga Solskydd

SS-EN 13120:2009+A1:2014

Denna standard specificerar de allmänna funktions- och säkerhetskraven för invändiga solskydd. Den omfattar alla typer av solskydd, oavsett material eller driftmetod.

SS-EN 16433:2014

Här beskrivs de metoder som ska användas för att testa solskyddens säkerhet, särskilt när det gäller risker för strypning.

SS-EN 16434:2014

Denna standard fokuserar på de specifika kraven för säkerhetsanordningar som ska förhindra strypningsrisker.

Kriterier för Barnsäker Installation

För att en installation ska betraktas som barnsäker måste följande kriterier uppfyllas:

  • Inga linor eller kedjor får vara mindre än 150 cm från golvet.
  • Om det finns en säkerhetsanordning på en ändlös/loopad kedja i form av en godkänd, delbar koppling, gäller en höjd av 60 cm.
  • Säkerhetsanordningar som linsamlare och kedjesträckare ska installeras minst 150 cm över golvet och kunna samla hela linans längd.

Vad Betyder Standarden för Dig?

Om du planerar att installera nya invändiga solskydd i ett utrymme där barn under 3,5 år kan tänkas vistas, måste du följa den nya standarden. Diskutera med din installatör för att hitta den bästa lösningen för ditt hem eller din verksamhet.

Äldre Solskydd och Företagsansvar

  • Solskydd som monterades före 2014 omfattades inte av dessa regler. Det är dock rekommenderat att granska äldre installationer för att säkerställa att de är säkra för småbarn.
  • Standarden gäller inte alltid för företag. Men i allmänna utrymmen där barn kan tänkas vistas, som restauranger, butiker eller föreningslokaler, måste standarden följas.

Vem Har Ansvaret för Barnsäkerhet?

Ansvaret ligger hos dig som beställer solskyddet eller den som är ansvarig för miljön där solskyddet ska installeras. Det är viktigt att vara medveten om dessa krav och att se till att de följs för att säkerställa barns säkerhet.


Ansvarsfriskrivning:
I Sverige sorterar invändiga solskydd utan motor under produktsäkerhetslagen. Konsumentverket är tillsynsmyndighet för denna produktgrupp.
Informationen på denna sida är endast avsedd att ge allmän och preliminär vägledning till läsaren gällande produktsäkerhetslagen. Den bör inte ligga till grund för några beslut eller slutsatser gällande läsarens rättigheter eller skyldigheter gällande produktsäkerhetslagen. Informationen utesluter och begränsar inte heller läsarens behov av att skaffa sig detaljerad juridisk rådgivning som är specifik för läsarens situation och omständigheter.
Sunsafe i Östergötland AB ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, gällande denna information eller dess lämplighet och ändamålsenlighet för något syfte. Sunsafe i Östergötland AB kan inte garantera att standarderna eller bestämmelserna inte kommer att ändras efter att de trätt ikraft och tar heller inte något ansvar för felaktigheter, hur standarderna tolkas, utelämnande av uppgifter eller vilseledande information. Sunsafe i Östergötland AB ansvarar inte för någon förlust, oavsett orsak, som uppstår direkt eller indirekt till följd av denna information.

Senaste nyheter